PL  |  EN
Zaloguj / Zarejestruj Dla usługodawców

Wyszukaj Usługodawcę

Wyszukaj po dacie:

REGULAMIN SERWISU KUUMA.pl

(aktualny na dzień 1.07.2018 r.)

 

Przed rejestracją w serwisie KUUMA.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem portalu.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator/ Administrator Serwisu — Kuuma Agata Nowińska prowadząca działalność pod adresem ul. Podskarbińska 8b m 13, 03-833 Warszawa NIP 1131522857: REGON: 369219020, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem mailowym kuuma@kuuma.pl;
 2. Serwis KUUMA.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą KUUMA.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej KUUMA.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
 3. Ogłoszenie – Konto — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży oferowanych usług w ramach zdefiniowanego Konta, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi Serwisu Usługodawcy lub Usługobiorcy, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, Facebook lub Google+ część Serwisu, za pomocą której Użytkownik Serwisu może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Moja Kuuma”);
 5. Usługa — usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 6. Użytkownik Serwisu Usługodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 7. Użytkownik Serwisu Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
 8. Użytkownik Serwisu Gość - osoba fizyczna, która ukończyła 16, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie nie utworzyła Konta.
 9. Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu KUUMA.pl, określone w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 10. Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Konta Użytkownika Serwisu Usługodawcy, takich jak: wyróżnianie, podkreślenie, strona główna. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w załączniku nr 3;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin;

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.KUUMA.pl („Serwis”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Kuuma Agata Nowińska na rzecz Użytkowników Serwisu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie KUUMA.pl lub ich przeglądania.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu KUUMA.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Administrator Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”) usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych, w tym strony internetowej www.KUUMA.pl, w celu przechowywania danych w postaci Konta z ogłoszeniami o usługach dla Zdrowia i Urody wykonywanych w domu („Ogłoszenia”), komentarzy i opinii do Ogłoszeń („Komentarze”), które są udostępniane na stronie internetowej www.KUUMA.pl.
 5. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem
  e-mail: kuuma@kuuma.pl który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod telefonem 503 865 905. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Serwis i jego treści są ogólnodostępne. Dostęp obejmuje zarówno osoby wyłącznie przeglądające zawartość Serwisu („Gość”), jak i osoby korzystające z Usług Serwisu („Użytkownicy Serwisu”).
 2. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje przy wykorzystaniu właściwych formularzy interaktywnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje w szczególności także nazwę, login Użytkownika Serwisu), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).
 5. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do: [1] przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; [2] powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; [3] nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Wyróżnia się trzy (3) kategorie Użytkowników Serwisu, co jest związane w szczególności z rodzajem Usług oraz funkcjonalności Serwisu. z których korzysta Użytkownik Serwisu: Usługodawca – Użytkownik Serwisu posiadający zarejestrowane konto wraz ze zdefiniowanymi Ogłoszeniami możliwości wykonywania Usług; Usługobiorca - Użytkownik posiadający zarejestrowane konto w celu korzystania z Ogłoszeń i przeglądania historii swoich zdarzeń zamawianych w Serwisie; Gość - użytkownik nieposiadający zarejestrowanego konta zamawiania Usługi zdefiniowanej w Ogłoszeniu Usługodawcy.
 2. Zbiór danych o Użytkowniku Serwisu, w tym określenie kategorii Użytkownika Serwisu i związanych z tym Usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik Serwisu może korzystać, stanowi Konto Użytkownika. Stosownie do kontekstu pojęcie to jest używane również dla oznaczenia zawartości przypisanej do Użytkownika Serwisu, dostępnej dla niego po zalogowaniu się do Serwisu.
 3. Tylko Usługobiorca i Usługodawca mogą zamieszczać komentarze i opinie. Uzyskanie statusu Usługobiorcy i Usługodawcy następuje w wyniku rejestracji w Serwisie, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 4. Tylko Usługodawca może korzystać z Serwisu w formie zamieszczania Ogłoszeń przypisanych do Konta. Uzyskanie statusu Usługodawcy następuje w wyniku rejestracji Konta, w którym zdefiniowane są przez niego Ogłoszenia w Serwisie na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu, co jest połączone z zawarciem umowy o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca posiada możliwość zarządzania Ogłoszeniami, które są powiązane z Kontem Użytkownika Serwisu, co następuje za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika (w tym dokonywania ich aktywacji, wyłączania, edycji danych Ogłoszenia, dokonywania wyboru sposobu płatności za emisję Usług przypisanych do Konta, ustawiania zdjęć w Ogłoszeniu oraz usuwania i zamieszczania nowych fotografii do Ogłoszenia, ustawiania przypomnień ze wskazaniem czy następują e-mailem itp.
 6. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usługobiorcy, stosuje się do Usługodawcy z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień dotyczących Usługodawców.

§ 4 

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Zawarcie umowy jako Usługodawca, umożliwiającej emisję Ogłoszenia Usług, następuje przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie https://www.KUUMA.pl/pl/rejestracja/ („Rejestracja Usługodawca”), zaś zawarcie umowy jako Usługobiorca przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.KUUMA.pl/pl/rejestracja/ („Rejestracja Usługobiorca”).
 2. Rejestracja trwała jako Usługobiorca wymaga w szczególności podania: loginu, hasła, numeru telefonu oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłana informacja potwierdzająca rejestrację w serwisie). Podanie adresu e-mail ma charakter obligatoryjny. We wszystkich przypadkach dokonanie Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania.
 3. Rejestracja jako Usługodawca wymaga w szczególności podania: loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłana informacja potwierdzająca rejestrację ), numer telefonu, adresu zamieszkania/świadczenia usługi, zasięgu działania. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, adresu zamieszkania/świadczenia usług (w tym miasta, kodu pocztowego, ulicy i numeru domu, szerokości i długości geograficznej), obszaru działania, nazwy usługodawcy, minimalnej wartości zamówienia ma charakter obligatoryjny. We wszystkich przypadkach dokonanie Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania.
 4. Rejestracja wymaga wyrażenia wyraźnej zgody na to by spełnianie świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy, przy czym Usługodawca oraz Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika.
 5. Warunkiem wejścia w życie umowy i rozpoczęcia świadczenia usług w stosunku do Usługodawcy jest mail obejmujący potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku Użytkowników Serwisu, którzy przy Rejestracji podali adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy jest przesyłane na podany adres e-mail bezpośrednio po zakończeniu Rejestracji.
 6. Warunki odnoszące się do zamieszczania Ogłoszeń określone są w § 5 Regulaminu.
 7. Wskutek Rejestracji jako Usługobiorca założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, które umożliwia Zamówienie Usługi.
 8. Wskutek Rejestracji jako Usługodawca założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, umożliwiające zarządzanie Ogłoszeniami powiązanymi z tym Kontem, w tym korzystanie z dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników Serwisu dedykowanych dla Usługodawców.
 9. Zabrania się wykorzystywania Konta Użytkownika do celów innych niż wskazane w ust. 7 i 8 powyżej, w tym w szczególności dla celów, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5.
 10. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, w tym danych/informacji umożliwiających korzystanie z Serwisu w zastępstwie tego Użytkownika Serwisu, odpowiedzialność ponosi posiadacz Konta – Użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji.
 11. Zabronione jest zakładanie wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu (z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu).
 12. Zabronione jest wykorzystywanie różnych Kont Użytkownika Usługobiorca należących do tej samej osoby do oceniania lub komentowania tego samego Ogłoszenia. Niedozwolone jest również dodawanie przez Użytkownika Serwisu Komentarzy do Ogłoszeń zamieszczonych przez tego Użytkownika Serwisu.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w tym na wniosek Usługodawcy, pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz.
 14. W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych (w tym Komentarzy, itp.) informując o tym Użytkownika Serwisu drogą e-mailową na adres podany w trakcie Rejestracji. Odblokowanie Konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Serwisu wyjaśnień Użytkownika Serwisu co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Serwisu.
 15. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi w przypadku braku aktywności Użytkownika Serwisu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. gdy Użytkownik Serwisu nie dokonał w tym czasie udanego logowania do Serwisu.
 16. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub Ogłoszeniu albo związanej z nimi działalności Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności: [1] wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności jego działania, pod rygorem usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu; [2] natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.
 17. Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 16 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu. Jednakże Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.

§ 5

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE W TYM PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga dokonania Rejestracji Konta Usługodawcy zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Usługodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności dane kontaktowe, kompetencje, fotografie które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
 3. Poprzez dodanie Ogłoszenia Usługodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią, w którym zostaje ono zamieszczone.
 5. Każdy użytkownik może założyć jeden profil Usługodawcy. Użytkownik może posiadać jedno konto w serwisie KUUMA.pl.
 6. Ogłoszenie Usługodawcy musi spełniać następujące wymogi techniczne, aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:[1] wszelkie treści i dane kontaktowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz oferowane są przez osobę, której numer telefonu został podany podczas Rejestracji Konta;[2] w pojedynczym Koncie mogą znajdować się dane i fotografie których właścicielem jest Usługodawca lub posiada inne prawo do ich wykorzystania;[3] podany w Koncie numer telefonu nie może znajdować się w innych Kontach, które należą do innej osoby; [4] fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą przedstawiać rzeczywisty stan oferowanej usługi; [5] fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego, itp. [6] fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych; [7] fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw; [8] fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji; [9] fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności: podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe; wszelkie cyfrowe dodatki – np. kolorowe tęcze, gwiazdki, napisy, itp.; zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).
 7. Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
 9. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych kontaktowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności: [1] wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu lub; [2] wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; [3] wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika Serwisu, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;[4] wezwania Użytkownika Serwisu, który umieścił Ogłoszenie, do potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez przesłanie w terminie do 7 dni roboczych (data stempla pocztowego) na adres Administratora Serwisu/Operatora czytelnej kopii pierwszej strony aktualnego dowodu osobistego Użytkownika;[5] odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 10. W przypadku braku uczynienia przez Użytkownika zadość któremukolwiek z wezwań Administratora Serwisu, wskazanych w ust. 9, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 11. W przypadku, gdy weryfikacja przeprowadzona przez Administratora Serwisu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika zgodnie z ust. 9, dokumentów, wykaże, że poprzez zamieszczenie Ogłoszenia doszło do naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika o tym fakcie lub o braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu. Ponadto Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do przedstawienia swojego stanowiska oraz wyjaśnienia przyczyn zachodzących rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a rzeczywistym stanem faktycznym. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi Administratorowi swojego stanowiska bądź przedstawione stanowisko nie wykaże legalności danych zawartych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 10 i 11 , według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 13. Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową (w przypadku gdy Użytkownik Serwisu podał adres e-mail Administratorowi Serwisu) lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa powyżej.
 14. Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem, gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.
 15. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.
 16. Usługodawca ma możliwość wykonywania zmian w Ogłoszeniach, które zostały powiązane z jego Kontem Użytkownika poprzez narzędzia udostępnione w dziale „Moja KUUMA”, po poprawnym zalogowaniu za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika.
 17. Wszystkie zmiany dokonane w Ogłoszeniu muszą być zgodne z warunkami określonymi w ust.6.
 18. W chwili zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszenie to zostanie automatycznie powiązane z Kontem Użytkownika Serwisu Usługodawca.
 19. Ogłoszenie może być w danej chwili powiązane tylko z jednym Kontem Usługodawcy.
 20. Usługodawca, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 21. Za emisję Ogłoszeń przypisanych do Konta w Serwisie pobierana jest stała opłata w wysokości zdefiniowanej w Załączniku 2 zgodnie z cennikiem. Opłata stanowi łączne i całkowite wynagrodzenie za możliwość emisji Ogłoszenia w ramach Konta w okresie zgodnym z cennikiem. Istnieje możliwość dokupienia wyróżnień profilu za dodatkową opłatą. Wyróżnienie zakupywane jest do końca trwania okresu subskrypcji.
 22. Widoczność Ogłoszeń w aktywnym Koncie w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych.
 23. Zasadniczo serwis KUUMA.PL oferuje płatności z wykorzystaniem funkcji szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl). W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 24. Wszelkie kwestie związane z realizacją płatności z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl są rozpatrywane zgodnie z regulaminem serwisu dostępnego na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin
 25. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu należną kwotą.
 26. Zawarcie umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku uiszczenia Opłaty, jednak jej uiszczenie jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Na wyraźny wniosek Użytkownika Serwisu, zawierający w swojej treści zobowiązanie do uiszczenia Opłaty oraz jednocześnie za zgodą Administratora Serwisu, możliwe jest zamieszczenie Ogłoszenia przed uiszczeniem Opłaty przez Użytkownika. Ogłoszenie jest ważne i dostępne w Serwisie przez okres zgodny z cennikiem określonym w Załączniku nr 2 od dnia jego zamieszczenia w Serwisie. Każde ponowne uiszczenie Opłaty powoduje aktywację ogłoszenia i przedłuża okres ważności ogłoszenia o okres zgodnie z cennikiem.
 27. W terminie na co najmniej 5 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu przypomina Usługodawcy o możliwości uiszczenia Opłaty za kolejny okres zanim nastąpi usunięcie Ogłoszenia z Serwisu.
 28. Przypomnienie następuje drogą e-mailową na adres e-mail, który znajduje się w Ogłoszeniu.
 29. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku nieotrzymania opłaty za kolejny okres po upływie terminu ważności Ogłoszenia.
 30. W sytuacji, o której mowa w ust. 27 powyżej, Ogłoszenie może być ponownie aktywowane przez Usługodawcę, w okresie 12 kolejnych miesięcy od upływu ważności Ogłoszenia, co następuje przez uiszczenie Opłaty.
 31. Administrator Serwisu zobowiązuje się, na co Usługodawca wyraża zgodę, do przechowywania przez okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 30 powyżej, danych informatycznych, odnoszących się do zawartości Ogłoszenia oraz stanowiących jego treść informacji, pozwalających na ponowną aktywację Ogłoszenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 27, chyba że Usługodawca złoży Administratorowi Serwisu wyraźne oświadczenie, iż rezygnuje z możliwości ponownej aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w ust. 31. Po okresie wskazanym powyżej, jeżeli nie będzie żadnej aktywności na profilu Usługodawcy konto Usługodawcy jest usuwane przez administratora Serwisu KUUMA.pl.
 32. W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Usługodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.
 33. Opłata nie podlega zwrotowi w pozostałych sytuacjach, gdy Administrator Serwisu gotów był świadczyć Usługi, ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu, w tym: [1] gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub niezastosowania się Użytkownika Serwisu do wezwania przedstawienia danych zgodnych ze stanem faktycznym; [2] gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu; [3] gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek samego Usługodawcy.

§ 6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
 2. Administrator Serwisu posiada wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego „Kuuma”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „Kuuma” bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani jakimkolwiek osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
 3. Użytkownicy Systemu zapewniają, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 4. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie odpowiednio Usługodawca, Usługobiorca udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji („Licencja”) na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem („Utwór”), na następujących, znanych w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji:[1] w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; [2] w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu; [3] w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Zakres Licencji wskazany w ust. 4 obejmuje prawo Administratora Serwisu do korzystania z Utworu w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, informowania, promocji i reklamy Serwisu i Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie – także po rezygnacji Usługodawcy, Usługobiorcy z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia, Komentarza lub Konta Użytkownika.
 6. Zamieszczający Ogłoszenie Usługodawca upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:[1] dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu; [2] modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;[3] wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie.
 7. Administrator Serwisu ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 8. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.
 9. Jeżeli Użytkownik Serwisu zamieścił w Ogłoszeniu Utwór zawierający wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik Serwisu oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora Serwisu oraz korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie Użytkownik Serwisu potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administratora Serwisu do zamieszczenia Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Użytkownika Serwisu z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia tego Użytkownika Serwisu.
 10. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika Serwisu oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.

§ 7

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L119/1) (dalej: przepisy RODO) w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zwany: [1] Usługodawca podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu: Osoba fizyczna, Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania (ulica nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), Ukończone szkoły / kursy / posiadane dyplomy (kategoria otwarta, możliwość wpisania więcej niż jednej pozycji) wraz z datą ukończenia, Numer telefonu, Adres e-mail, Wizerunek - zdjęcie; [2] Usługobiorca podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu: Imię, Nazwisko - fakultatywnie, adres zamawiania/wykonywania usługi (ulica nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail; [3] Gość podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu: Imię, Nazwisko (fakultatywnie), adres zamawiania/wykonywania usługi (ulica nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres e-mail,
 3. Użytkownik Serwisu zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu w celu administrowania Serwisem w tym realizacji Usług zgodnie z Regulaminem.
 5. Administrator Serwisu szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i osób trzecich których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności, uwzględniającej w rozsądnym stopniu aktualne możliwości techniczne oraz standardy powszechnie przyjęte przy tego typu działalności, w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:[1] przetwarzane zgodnie z prawem,[2] zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, [3] merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, [4] przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 7. Podanie przez Użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b przepisów RODO.
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania za pośrednictwem dedykowanych formularzy w serwisie KUUMA.pl.
 9. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika, będą usunięte przez Administratora Serwisu, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora Serwisu.
 10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.
 11. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych, w szczególności stosownymi dokumentami. Jeżeli prawdziwość tych danych budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Serwisu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym Rejestracji Konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. W tej sytuacji Użytkownik Serwisu po przeprowadzonym procesie rejestracji w celu zawarcia umowy może otrzymać informację o odstąpieniu od zawarcia umowy na wskazany email ze strony Administratora Serwisu.
 12. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu, w tym w szczególności legalności przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku osoby trzeciej stanowiących element Ogłoszenia, w szczególności poprzez przedstawienie Administratorowi Serwisu oryginalnych niezmodyfikowanych fotografii, zgody właściwych osób na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwości po stronie Administratora Serwisu, czy Użytkownik Serwisu ma prawo wykorzystać dane osobowe w tym wizerunek osoby trzeciej w Ogłoszeniu lub Komentarzu, Administrator Serwisu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie (ust. 15 zdanie 3 stosuje się odpowiednio) albo usunąć Ogłoszenie, Komentarz lub Konto Użytkownika z Serwisu.
 13. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Serwisu są inne dane dotyczące osób korzystających z Serwisu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu. W szczególności mogą to być takie dane jak: [1] logi systemowe (każda wizyta na stronie Serwisu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie);[2] cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej Serwis poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych osób podczas kolejnych wizyt na stronie Serwisu oraz umożliwiają gromadzenie takich informacji o komputerze tych osób, jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki internetowej; informacje jakie Administrator Serwisu uzyskuje za pomocą cookies służą utrzymaniu sesji danej osoby (po zalogowaniu), tworzeniu statystyk, optymalnemu dostosowaniu oferty w ramach Serwisu do potrzeb osób korzystających z Serwisu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu);[3] pliki web beacons (umieszczone na stronie Serwisu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Serwisu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w Internecie; informacje te Administrator Serwisu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Serwisu ze strony korzystających z niego; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę osoby korzystającej z Serwisu w ramach komunikacji internetowej);[4] na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika Serwisu w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) oraz na podany przez niego numer telefonu; [5] więcej informacji dotyczących niniejszych kwestii zostało zamieszczonych w Załączniku nr 4 – Polityka Prywatności – KUUMA.pl oraz Załączniku nr 5 -  Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii - KUUMA.pl
 14. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przechowywanie wszelkich danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia wymogów ustawowych, w szczególności wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

 § 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 4. Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w § 9 poniżej.
 5. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a innymi osobami.
 6. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
 8. Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie.
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.

 § 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika Serwisu, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Ogłoszenia lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres kontakt@kuuma.pl.
 2. Składana reklamacja musi zawierać: [1] te same dane identyfikacyjne, których Użytkownik Serwisu użył przy Rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących Użytkownikami Serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację; [2] dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza, którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz Nazwy/Imienia i Nazwiska Usługodawcy zawartego we wskazanym Ogłoszeniu lub Komentarzu; dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia;[3] w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji (np. zdjęcie osoby zgłaszającej reklamację w zakresie bezprawności zamieszczenia jej danych osobowych w Serwisie w celu porównania z fotografiami zamieszczonymi w Ogłoszeniu lub skan/zdjęcie dowodu osobistego zgłaszającego reklamację).
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Na Usługi kosmetyczne zamawiane za pośrednictwem KUUMA.pl nie jest udzielana gwarancja.
 5. Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
 6. Wszelkie rozpatrzone pozytywnie przez administratora serwisu KUUMA.pl kwestie związane ze zwrotem wpłaconych środków są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy wskazane w jego Profilu w kwocie wynikającej z uzgodnionej wysokości roszczenia.

 § 10 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer od wersji 6 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox 3.X (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).
 2. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 3. Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika Serwisu.
 4. Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.
 5. Techniczne środki ochrony treści cyfrowych są zabezpieczane z wykorzystaniem infrastruktury OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. W ramach usługi zakupionych przez Administratora systemu KUUMA.pl na infrastrukturze OVH Public Cloud, do dyspozycji administratora KUUMA.pl udostępnione są Instancje, Kontenery Object Storage oraz Przestrzeń archiwum.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące zapewniania warunków ochrony danych osobowych zgodnych z RODO są udostępnione przez OVH na stronie https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/
 8. OVH gwarantuje optymalne bezpieczeństwo infrastruktur, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych norm i certyfikacji (certyfikacja PCI-DSS, certyfikacja ISO/IEC 27001, atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II, etc.).

§ 11

MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA SERWISU WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Usługodawcy wynosi 1 miesiąc (co stanowi okres emisji Ogłoszenia), w przypadku Gościa i Usługobiorcy natomiast nie istnieje minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a Usługobiorca i Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika. Taki sam skutek wywiera usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, w zakresie dotyczącym korzystania z Konta Użytkownika, na identycznych zasadach jak Usługodawca.
 3. W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas oznaczony, na okres emisji Ogłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków finansowych uiszczonych za okres subskrypcji i wyróżnień. Uiszczenie kolejnej Opłaty powoduje przedłużenie zawartej umowy, na wskazanych warunkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§12

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc od dnia powiadomienia go przez Administratora Serwisu o zmianie Regulaminu lub nie poinformuje Administratora Serwisu, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, co skutkuje wygaśnięciem umowy po upływie 30 dni, tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy. Termin ten liczony jest w taki sposób, iż jeżeli w pierwszym dniu otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik dokona wypowiedzenia umowy lub poinformuje, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, wówczas termin pozostały do wygaśnięcia umowy wynosi 1 miesiąc, w przypadku, gdy nastąpi to później, termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu, aż do upływu 1 miesiąca od otrzymania ww. informacji, co oznacza akceptację zmian Regulaminu. Administrator powiadamia Użytkownika Serwisu o zmianie Regulaminu drogą e-mailową na adres wskazany przez Użytkownika Serwisu w procesie Rejestracji lub przez przesłanie wiadomości sms informującej o zmianie oraz podaniem linku do zmienionej treści Regulaminu. Powiadomienie jest skuteczne z tym samym dniem.
 5. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://www.kuuma.pl/pl/regulamin/

Obowiązująca wersja Regulaminu z dnia 01.07.2018 r.

 

 Załącznik 1 do Regulaminu

Podstawowe funkcjonalności dostępne w serwisie KUUMA.pl

Użytkownik – Usługodawca ma możliwość

 1. zarządzać swoim ogłoszeniem (włączać/wyłączać i aktywować swoje ogłoszenia, edytować dane i treść ogłoszeń, dodawać/usuwać zdjęcia do swoich ogłoszeń, przeglądać statystyki wyświetleń)
 2. dołączać usługi do swojego konta
 3. odłączać usługi od swojego konta
 4. zarządzać kalendarzem dostępności oraz jego konfiguracją
 5. definiować parametry ceny za usługi,
 6. zgłaszać sugestie do administratora serwisu
 7. wysyłać i otrzymywać wiadomości od/do administratora portalu
 8. zmienić ustawienia konta (email, hasło), usunąć konto
 9. dokonywać opłat za swoje ogłoszenie. Opłatę można dokonać online za pośrednictwem operatora przelewy24.pl.
 10. przeglądać listę wykonanych opłat (jeżeli zostały wykonane w opisany powyżej sposób)
 11. korzystać z systemu przypomnień za pośrednictwem mail.

Użytkownik – Usługobiorca ma możliwość

 1. zarządzać swoim danymi - edytować dane,
 2. wstawiać komentarze, opiniować Usługodawcę,
 3. kontaktować się z usługodawcą,
 4. przeglądać dane usługodawców,
 5. zamawiać usługi,
 6. otrzymywać przypomnienia za pośrednictwem mail,
 7. wysyłać i otrzymywać wiadomości od/do administratora portalu
 8. zmienić ustawienia konta (email, hasło), usunąć konto
 9. przeglądać listę zamówionych usług

Użytkownik – Gość ma możliwość

 1. kontaktować się z usługodawcą,
 2. przeglądać dane usługodawców,
 3. zamawiać usługi po wprowadzeniu danych wymienionych w regulaminie,
 4. otrzymywać przypomnienia za pośrednictwem mail,
 5. wysyłać i otrzymywać wiadomości od/do administratora portalu,
Załącznik 2 do Regulaminu

Cennik opłat za dodanie i utrzymanie w aktywności konta usługodawcy

 1. Opłata ma charakter ryczałtowy, tzn. jest stała niezależnie od wartości wykonywanej Usługi przez Usługodawcę czy ustalonych cen.
 2. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT).
 3. Opłata jest naliczana jest za każdy wybrany pakiet Subskrypcji. Opłata za Wyróżnienia naliczana jest w sposób ciągły za każdy dzień Wyróżnienia w zależności od wybranej Opcji Wyróżnienia zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 4. Ustala się następujące ceny za wybrany pakiet Subskrypcji Ogłoszenia:Pakiet 1 miesięczny (30 dniowy) - 39,90 zł brutto - cena za jeden dzień 1,3300 zł bruttoPakiet 3 miesięczny (90 dniowy) - 89,70 zł brutto - cena za jeden dzień 0,9966 zł brutto (29,90 zl bruto miesiecznie); Pakiet 6 miesięczny (180 dniowy) - 149,40 zł brutto - cena za jeden dzień 0,8300 zł brutto (24,90 zl bruto miesięcznie).
 5. Dla nowych Użytkowników Serwisu Usługodawców, którzy dokonają rejestracji do 30 września 2018 r. przyznawany jest 6 miesięczny okres promocyjny w którym to okresie nie są pobierane opłaty za założenie konta i utrzymanie go w aktywności przez wskazany okres. Po tym okresie Użytkownik może zdecydować o zawarciu umowy na kolejny okres wybrany z Pakietu Cenowego.
 6. Dla nowych użytkowników zarejestrowanych po 31 sierpnia 2018 r. przyznawany jest 5 miesięczny okres promocyjny w którym to okresie nie są pobierane opłaty za założenie konta i utrzymanie go w aktywności przez wskazany okres.
 7. Dla nowych użytkowników zarejestrowanych po 1 stycznia 2019 przyznawany jest 1 miesięczny okres promocyjny w którym to okresie nie są pobierane opłaty za założenie konta i utrzymanie go w aktywności przez wskazany okres.
 8. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Konta Użytkownika Serwisu Usługodawcy przed wygaśnięciem okresu aktywności Konta pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 9. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: podobne lub będące duplikatem ogłoszenia dodanego wcześniej, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będzie usunięte, a pobrana wcześniej opłata będzie zwracana na konto Użytkownika. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Konta przez Operatora.
 10. Niniejszy załącznik nr 2 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu KUUMA.pl.

 

 

Załącznik 3 do Regulaminu

 

 

Zasady i cennik opłat za usługi Pakietów Promowań i Wyróżnień

 1. Usługa płatnych Pakietów Promowań polega na promowaniu Konta Użytkownika Serwisu - Usługodawcy i zawartych w nim treści Ogłoszenia oraz oferowanych Usług.
 2. Użytkownikom udostępniane są następujące rodzaje Wyróżnień/Promowania profilu Usługodawcy [1] Wyróżnienie tła, [2] Oferta promowana; [3] Pierwszy na liście; [4] Wyświetlanie na stronie głównej.
 3. Usługi Promowania rozpoczynają się po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora, usługa odświeżenia jest aktywowana automatycznie.
 4. Wysokość opłat za Pakiet Promowań zostanie ujawniona podczas procesu zakupu przedmiotowej usługi.
 5. Po dokonaniu zakupu przez Użytkownika usługi Pakietu Promowań, Serwis przesyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest dowodem zapłaty za przedmiotową usługę, wydawanym przez KUUMA.pl, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu KUUMA.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 7. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie wskazanie w Profilu Usługodawcy lub w wyniku poinformowania administratora serwisu KUUMA.pl drogą mailową.
 8. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia z aktywną usługą Pakietu Promowań przed wygaśnięciem okresu emisji usługi, pobrana opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
 9. Aby otrzymać fakturę za usługę Pakietu Promowań należy zaznaczyć odpowiednią formularz, opcję podczas składania zamówienia i wypełnić dane niezbędne do wystawienia faktury.
 10. Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu KUUMA.pl.
 12. Promowania oraz Wyróżnienia są naliczane za każdy dzień promowania zawsze w okresie do końca trwania aktualnej aktywnej subskrypcji. Zestawienie maksymalnych kosztów promowania/wyróżniania poszczególnych Pakietów Promowań dziennie wynosić będą

 

Rodzaje Wyróżnienia i Promowania profilu Usługodawcy

Cena za dzień promowania naliczana do końca trwania

subskrypcji profilu brutto PLN

[1] Wyróżnienie tła:

0,42 zł

[2] Oferta promowana:

0,48 zł

[3] Pierwszy na liście:

0,54 zł

[4] Wyświetlenie na stronie głównej:

0,60 zł

 

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu

 

 

KUUMA.pl - Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji 01 lipca 2018 r.

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

W naszej Polityce Prywatności:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Serwis oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi dostępne pod adresem www.KUUMA.pl.           

1. Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych usług jest KUUMA Agata Nowińska ul. Podskarbińska 8b lok. 13, 03-833 Warszawa NIP: 1131522857, REGON 369219020, e-mail: kuuma@kuuma.pl, tel. 503 865 905.

Podmiot Kuuma Agata Nowińska jest uważany za administratora danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczone są na terenie Polski.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

- jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email, telefonu;

- jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko, adres email, telefon;

- jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email jako Usługobiorca: Imię i Nazwisko, adres email, telefon, adres.

- Jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email jako Usługodawca: Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, adres email, telefon, adres

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta KUUMA.pl.

W trakcie korzystania z naszych Usług jako Usługodawca, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

- adres siedziby wykonywania usług,

- dane firmy jaką prowadzi Usługodawca

- numer konta przyporządkowany do działalności gospodarczej

- dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług realizowanych za pośrednictwem serwisu Płatnosci24.pl;

- dane wskazane w Twoim CV oraz dane związane z Twoim doświadczeniem zawodowym, które umieszczasz w ramach konta KUUMA.pl lub które przesyłasz odpowiadając na zainteresowanie Twoim portfolio prowadzonym jako Usługodawca.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji formularza kontaktowego zamieszczonego w Twoim profilu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych rozmowy nie nagrywane.

2.2 Dane, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz. Informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem KUUMA.pl.

Informacje o lokalizacji

W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie swoje portfolio jako Usługodawca, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ofert Usługodawców w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci wybór optymalnego Usługodawcy w Twojej okolicy.

Dane dotyczące logowania

Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie 

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwania, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu. 

Cookies

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

2.3 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

- niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google,

- dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np. dane potwierdzenia wykonania usługi, informacje o niezgodności wykonania usługi z opisem, informacje dotyczące potencjalnych oszustw, itp).

3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

- Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).

- Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.

- Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego identyfikatora email, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres email w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.

Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług zgodnie z naszym Regulaminem.

Wykorzystujemy Twój adres email (korespondencja e-mail) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

4.2 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

- oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług;

- określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie innych interesujących materiałów;

- monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

- łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu użytkowników KUUMA.pl, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;

- wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji i dla zapewnienia Ci większej wygody odnalezienia Usługodawców lub Usługobiorców, możemy wyświetlać listy profili Usługodawców z Twojego sąsiedztwa;

- mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator email i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

4.3 Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

- Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

- Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom.

5. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję usunięcia/zamknięcia konta.

6. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności lub skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

- gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych;

- gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

- gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania;

- gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego na stronie KUUMA.pl.

7. Komunikacja i Marketing

Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami/Serwisem. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje ogłoszenie stanie się aktywne/wygaśnie oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta KUUMA.pl. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

- zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;

- dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub

- zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej. 

8. Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach KUUMA.pl, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 9 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami:

Przechowywanie danych:

OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rozwój i utrzymanie portalu KUUMA.PL:

Empressia s.c. Tomasz Kuśnierczak, Tomasz Kubera Jałowcowa 3 64-530 Kaźmierz NIP 7872084069 REGON 301403713

Analizowanie ruchu na stronie internetowej:

Google Ireland Ltd -  wykorzystywany Google Analytics 

Realizacja płatności przez Usługodawców:

DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

 Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wystawić określone Usługi, jednocześnie podejmujesz decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu KUUMA.pl. Informacje te obejmują Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę. 

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

- Przekażemy Twoje dane osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_pl)

- Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries   https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl.

- Jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać im dane jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl)

Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

10. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem KUUMA.pl przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe przetwarzane w ramach Portfolio Usługodawców są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia subskrypcji – dotyczy Usługodawców.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Portfolio Usługobiorców są przechowywane przez okres aktywności Usługobiorcy i usuwane są natychmiast w momencie usunięcia konta z serwisu KUUMA.pl – dotyczy Usługobiorców.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

11. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. KUUMA.pl stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by:

- chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem,

- identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci KUUMA.pl oraz

- minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

12. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

13. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w KUUMA.pl albo skontaktuj się z wykorzystując Formularz Kontaktowy, lub za pośrednictwem sekcji FAQ w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wysłać list na nasz adres:

KUUMA Agata Nowińska ul. Podskarbińska 8b lok. 13, 03-833 Warszawa, e-mail: kuuma@kuuma.pl.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl, Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)

 

 

Załącznik 5 do Regulaminu

 

 

Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB APLIKACJI

Data ostatniej aktualizacji 01.07.2018 r.

Czym są cookies?

Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli zamówisz Usługę w serwisie KUUMA.pl, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zamówienia, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrana usługa wciąż będzie możliwa do zamknięcia procesu zamawiania usług. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

- Zarządzania Twoimi preferencjami i usprawniania funkcjonowania naszego Serwisu. W ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego, kiedy i przez jaki czas odwiedzasz nasze strony, informacje o historii Twojej przeglądarki oraz o preferencjach językowych.

- Rozwijania naszych środków bezpieczeństwa i wykrywania działań sprzecznych z prawem (tzw. fraudy).

- Analizowania dostępności naszego Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług.

- Dostarczania spersonalizowanych reklam. Cookies pomagają nam określać reklamy, które widzisz i mierzyć ich efektywność.

Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.

Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.  

Cookies reklamowe – ten rodzaj cookies pomaga nam dostarczać Ci odpowiednie reklamy oraz umożliwia badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób reagujesz na kierowaną do Ciebie reklamę. Takie pliki pomagają nam na przykład określić ile razy użytkownik kliknął w reklamę i odwiedził stronę internetową reklamodawcy.

Dodatkowo, w naszym Serwisie wykorzystujemy także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”). Są one używane razem z plikami cookies do identyfikacji naszych użytkowników i ich zachowania.

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji naszych partnerów biznesowych. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

Czy w naszym Serwisie mamy cookies podmiotów trzecich lub wtyczki (plug-ins)?

Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać cookies, sygnalizatory www, narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie. Informacje są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć Ci odpowiedniejsze reklamy w naszym Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nie mamy kontroli nad korzystaniem przez podmioty trzecie z cookies, które są zarządzane zgodnie z politykami prywatności/cookies tych podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu.

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/https://www.facebook.com/about/privacy/update

Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi tacy jak Empressia s.c.  itp. mogą używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące, oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w naszym Serwisie.

Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich:

Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Za pomocą tego przycisku możesz udostępnić nasze Informacje w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

Co możesz zrobić, aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

http://youradchoices.com

http://www.youronlinechoices.com/pl/

http://optout.aboutads.info

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług, np. nie będziesz mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania swoich praw, możesz skontaktować się z nami przez za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w serwisie KUUMA.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy KUUMA Agata Nowińska.