PL  |  EN
Log in / Register For service providers

Search a service provider

Search by date:
Czy manicure będziemy robić u chirurga… czyli rozwiewamy wątpliwości dotyczące zmian w prawie dla branży beauty

Czy manicure będziemy robić u chirurga… czyli rozwiewamy wątpliwości dotyczące zmian w prawie dla branży beauty

Chociaż ten rok okazuje się niezwykle ciężki dla branży kosmetycznej, nawet w okresach względnego spokoju znajdują się tematy, które na nowo rozgrzewają branżowe fora i grupy do czerwoności. Jednym z takich zagadnień jest kwestia związana z proponowaną nowelizacją przepisów dot. wymogów sanitarnych i higienicznych dla kosmetyczek, fryzjerów, tatuażystów, ale również manikiurzystek. Panikę sieją również duże rynkowe tytuły prasowe, wieszcząc, że już wkrótce nawet na prosty zabieg beauty będzie trzeba udać się do lekarza. Czy to prawda? Uspokajamy… Niezupełnie!

Jak pewnie wiecie (a może i nie!), tzw. rozporządzenie sanitarne z 2004 roku (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej) zostało uchylone 2 stycznia 2012 roku i w sumie od tamtej pory nie ma żadnego jednolitego aktu prawnego regulującego Wasze obowiązki sanitarne, a wszystkie rozrzucone są po kilkunastu aktach prawnych różnego rzędu (ustawy, rozporządzenia wykonawcze).

Czy to jest wygodne? No nie. Dodatkowo Państwowa Inspekcja Sanitarna  (zwyczajowo nazwana Sanepidem) z braku innych rozwiązań i tak posiłkuje się starym, nie obowiązującym od 2012 roku rozporządzeniem. Więc trochę mamy przepisy, a trochę nie.

Co teraz? W czerwcu 2019 roku do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Co zawiera i jaka jest przyczyna jego wprowadzenia?  Najprościej mówiąc, projekt tego rozporządzenia określa:

 1. szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których są świadczone usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, zwane dalej „obiektami”, w zakresie.
        a) lokalizacji obiektów
        b) minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących w skład obiektów;
 2. warunki świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
 3. sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym w zakresie procedur utrzymania czystości i dekontaminacji przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
 4. kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Częścią rozporządzenia są trzy załączniki.

 1. Szczegółowe wymagania sanitarno - higieniczne dla stanowiska sterylizacji w obiekcie.
 2. Szczegółowe Warunki w zakresie dekontaminacji.
 3. Szczegółowe Warunki prowadzenia sterylizacji w obiekcie.

Jakie zmiany zaproponowano w stosunku do nieobowiązującego rozporządzenia z 2004 roku?

Cóż, nie jest celem niniejszego artykułu przepisywanie treści całego rozporządzenia, więc nie będę tego robiła. Wystarczy wpisać w Google tytuł projektu i cały tekst Wam się wyświetli. Opowiem Wam tylko krótko, jakie zmiany przewiduje rozporządzenie w stosunku do przepisów z 2004 roku uchylonych w roku 2012, jakie jest uzasadnienie do tego rozporządzenia i  co się wydarzyło, kiedy projekt tego rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych.

Tak więc, krótko:

 • Zaproponowano, aby obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły wyodrębnioną część budynku lub lokalu i posiadały niezależne wejście z zewnątrz lub z dróg komunikacji ogólnej.

 • Sformułowano wymagania dotyczące zapewnienia w obiekcie świadczenia usług instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenia w meble posiadające gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i umożliwiające działanie produktów biobójczych służących do dezynfekcji.

 • Doprecyzowano przepisy w zakresie podłączenia obiektu świadczenia usług do sieci kanalizacyjnej zbiorowego odprowadzania ścieków lub lokalnego urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych, zapewnienia zasilania obiektu usługowego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także ogrzewania pomieszczeń.

 • Sformułowano ogólne wymagania stanowiące, że elementy budowlane, wykończenie oraz wyposażenie pomieszczeń obiektu są łatwe do utrzymania w czystości, nieuszkodzone, a także określono minimalne standardy higieniczne dla wentylacji w obiekcie.

 • Określając warunki świadczenia usług zwrócono szczególną uwagę na zagwarantowanie odpowiednich warunków dekontaminacji i magazynowania wyrobów i narzędzi, a także odzieży ochronnej i roboczej wielorazowego użytku używanych przy świadczeniu usług w obiekcie, jak i na wezwanie (działalność mobilna). Przewidziano dwa rozwiązania dotyczące dekontaminacji narzędzi i sprzętu wielorazowego użytku:

 • przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny świadczący usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów na podstawie umowy z tym podmiotem; lub

 • na stanowisku sterylizacji w obiekcie we własnym zakresie.

 • Określono kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji. Uznano, że ukończenie stosownego szkolenia z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji pozwoli personelowi na przeprowadzanie samodzielnie dekontaminacji wyrobów i materiałów wielorazowego użytku (procedur związanych z technologią dezynfekcji i sterylizacji), w sposób prawidłowy, bezpieczny (zgodniez obowiązującymi przepisami BHP), skuteczny – zakończony uzyskaniem materiału sterylnego. W związku z powyższym, osoba uprawniona do realizacji procedur dekontaminacji materiału skażonego w obiekcie ma posiadać tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przy ustalaniu przepisów w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji, uwzględniono możliwość uzyskania, po ukończeniu rocznego kształcenia w szkole policealnej, tytułu zawodowego technika sterylizacji medycznej.

 • Doprecyzowano przepisy dotyczące wymagań w zakresie szatni wraz z pomieszczeniami higieniczno - sanitarnymi w obiektach, w których są świadczone usługi odnowy biologicznej z pomieszczeniami zbiorowego przebywania usługobiorców do ćwiczeń fizycznych, kąpieli, masażu wodnego lub sauny w zakresie:

 • liczby urządzeń sanitarnych (ustępów, natrysków, umywalek i pisuarów);

 • urządzania szatni w przypadku usług odnowy biologicznej obejmujących kąpiele, masaże mokre lub korzystanie z sauny ze ścisłym rozdzieleniem strefy stopy obutej i bosej z uwagi na warunki wilgotnościowe panujące w tym obszarze usług, które wymagają bardziej restrykcyjnych barier niż inne pomieszczenia w celu uniknięcia przenoszenia zanieczyszczeń z zewnątrz obiektu do pomieszczeń usług i utrzymania wymaganych standardów higienicznych;

 • zapewnienia okresowej wymiany powietrza sterowanej poziomem stężenia pary w pomieszczeniach kąpieli, masaży mokrych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe.

Co w uzasadnieniu? Tradycyjnie. Ciągły wzrost szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiających się w obszarze świadczenia powszechnie dostępnych dla ludności usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała. Dostrzeżone zagrożenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi związane jest głównie z zabiegami przebiegającymi lub mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, którym towarzyszy lub może towarzyszyć naruszenie bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka, np. surowicą czy śliną. Do zagrożeń zalicza się w szczególności choroby: wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) – spowodowane zakażeniem wirusem HBV, wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) – wywołane zakażeniem wirusem HCV oraz zakażenie wirusem HIV(ludzkim wirusem upośledzenia odporności).

Lektura uzasadnienia (ilość zakażonych, procentowy wzrost i tempo przybywania chorych) stawia włosy na baczność i każe zastanowić się, czy zmiany rzeczywiście nie są potrzebne… Szacuje się, że określone w projekcie rozporządzenia wymagania zrealizują cel, którym jest zapobieganie zakażeniom oraz chorobom zakaźnym u ludzi przez zapewnienie należytego stanu sanitarnohigienicznego obiektów, w których są świadczone usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej oraz higieniczne warunki świadczenia tych usług. Estymuje się, ze akceptowalny poziom zakażeń przypadnie na jakiś 2030 rok…. :(

Kiedy skierowano projekt do konsultacji społecznych, autorzy projektu zostali zasypani uwagami. Wniosły je m.in.:

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów Rynku Przekłuwania Uszu,
 • Naczelna Rada Lekarska,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stylistów Paznokci FANTASMAGORIE,
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
 • Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej,
 • Międzynarodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny,
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Federacja Związków Pracodawców ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy,
 • Federacja Beauty Pro
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych,
 • Narodowy Instytut Leków,
 • obywatele.

Kontrowersje wokół rozporządzenia dotyczą niemal każdego jego aspektu, choć najwięcej (jak można się było tego spodziewać) wątpliwości budzi kwestia związana z uzyskaniem tytułu technika sterylizacji medycznej bądź posiadania co najmniej średniego wykształcenia wraz z ukończony szkoleniem z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji. Środowiska związane z branżą beauty wskazują (zresztą słusznie), że ten obowiązek jest zbyt rygorystyczny. Co więcej, podobne zdanie mają środowiska medyczne.

Tak czy inaczej, projekt rozporządzenia utknął w tym właśnie miejscu, tj. na wniesionych przez zainteresowanych uwagach. Z prześledzonego przeze mnie procesu legislacyjnego wynika, że autorzy projektu nie odnieśli się do zgłoszonych uwag, a projekt póki co nie jest dalej procedowany.

Trudno ocenić, czy przyczyny takiego stanu rzeczy szukać należy w próbie pogodzenia konieczności podniesienia poziomu sanitarno – higienicznego z realiami, w jakich funkcjonują  podmioty trudniące się szeroko pojęto działalnością kosmetyczną, czy też zaprzątają ich teraz zupełnie inne tematy. Z drugiej strony, to, co nas obecnie spotyka, a mam na myśli sytuację związaną z pandemią Covid-19, wymusza na nas większą niż dotychczas dbałość o higienę i sterylność pomieszczeń i narzędzi. I nas samych.

Wiem, że projektowane rozporządzenie wzbudza ogromne emocje. Wszędzie czytam opinie, że teraz na manicure to już tylko do chirurga ;)

Pozostało nam zalecić spokój i śledzenie naszego bloga, gdzie z całą pewnością będziemy informować o wszystkich zmianach i postanowieniach. Wierzymy, że poprawa sterylności pracy i tym samym obniżenie poziomu przenoszenia chorób zakaźnych poprzez wykonywanie zabiegów kosmetycznych może zostać osiągnięte w sposób nie powodujący braku możliwości dotrzymania dyktowanych warunków, zwłaszcza przez małe podmioty gospodarcze.

Czego i Wam i sobie życzymy.

 

Comments

  This entry doesn't have any comments yet

Login to add comments!

Login to rate entry